Contact:

* Dongsi Jie Wuhua District lanzhou Gansu, Kunming, China  Get directions

Description:

Chongde Mosque is a mosque located in Kunming.